Fysio

Unio-leiar ut mot "Erikssons idyll"

Unio har reagert sterkt på framlegget frå Regjeringa til ny arbeidsmiljølov. I dag skriv Unio-leiar Anders Folkestad mellom anna dette: "Arbeidsministeren har vore flink til å pakke inn forslaga til endringar i arbeidsmiljølova som «mindre tilpasninger» og «økt fleksibilitet». Difor er det lett å skjøne at Eriksson mislikar at dei praktiske konsekvensane av hans eigne forslag kjem til synes."

Kontaktperson i NFF:

[23.10.2014]

NFFs lover og vedtekter

Landsmøtet i 2013 vedtok mange endringer i NFFs lover og vedtekter, der de mest omfangsrike var knyttet til forbundets nye organisasjonsmodell. En konsolidert utgave etter Landsmøtet 2013 er nå tilgjengelig. Du finner den på nettsidene våre:

Kontaktperson:

  • Elin Robøle Bjor, seksjonsleder, erb@fysio.no, tlf. 901 47 513.
[16.10.2014]

Endringer i arbeidsmiljøloven – Unios hovedkommentarer

Unio har levert en omfattende høringsuttalelse til regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov, knyttet til arbeidstid. I hovedtrekk innebærer forslagene etter Unios vurdering et tøffere arbeidsmønster for mange. Blant annet blir 12-timers arbeidsdag normalisert, søndagen går fra å være et unntak til å bli en ordinær arbeidsdag, og fagbevegelsens rolle blir svekket.

Kontaktpersoner i NFF:

  • Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, forhandlingssjef/seksjonsleder, rlwh@fysio.no.
  • Thea Wessel Jørgensen, advokat, twj@fysio.no.
[15.10.2014]

Statsbudsjettet 2015: – Et «vente og se»- budsjett

Regjeringen la i dag frem statsbudsjettet for 2015. Det er et budsjett uten store endringer for helsetjenesten i kommunene. Regjeringen viser vilje til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten ved å bevilge ytterligere 200 millioner kroner. – Vi er glad for at Regjeringen påpeker at ikke bare helsesøster er viktig i tjenesten, men at det også er behov for å styrke andre grupper, som jordmor, fysioterapeut og psykolog, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

[08.10.2014] Les mer..

Primærhelsetjenesten: – Honnørord løser ikke utfordringene

Kompetanse, kapasitet, ledelse og samhandling. Dette er noen av hovedpunktene i Norsk Fysioterapeutforbunds innspill til regjeringens stortingsmelding om primærhelsetjenesten. – Gode helsetjenester i kommunene krever målrettede tiltak for å styrke de gode løsningene og fjerne svakhetene og de store ulikhetene i tjenestetilbudet. Honnørord løser ikke utfordringene, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

[01.10.2014] Les mer..

Fysioterapi framfor kirurgi: meniskskader

I gårsdagens Puls på NRK var behandling av meniskskader hovedtemaet. En sentral problemstilling i det aktuelle tilfellet var om operasjon eller konservativ behandling av fysioterapeut med et tilpasset treningsopplegg var det beste. Her kan du høre et forhåndsinnslag på NRK Radio og se Puls-innslaget:

[30.09.2014] Les mer..

Spesialistordningen – igjen!

NFF har i denne runden mottatt 104 spesialistsøknader, et rekordantall. Det medfører at søknadsbehandlingen vil ta noe lengre tid enn vanlig. Vi minner også om at overgangsordningen og ny ordning løper parallelt frem til overgangsordningen opphører 31. desember 2015. Det gis ikke adgang til å søke om utvidede frister eller lempeligere fortolkning av regelverket. Fra 1. januar 2016 kreves det en toårig mastergrad og veiledet praksis for å bli spesialist. KURS: Du blir prioritert ved opptak til kurs dersom du mangler timer for å oppfylle kravene til å bli spesialist etter overgangsordningen. Det forutsettes at du søker kurs innen angitt påmeldingsfrist, og at du skriver i merknadsfeltet i påmeldingsskjemaet at du søker om å bli spesialist.

Kontaktperson:

[29.09.2014]

Overenskomst Spekter–NFF for spesialisthelsetjenesten

NFFs utgave av overenskomsten med Spekter for spesialisthelsetjenesten 2014–2016 er nå ferdig produsert. En trykt versjon sendes alle registrerte tillitsvalgte i løpet av uke 40. Send e-post til NFFs kontaktperson dersom den ikke dukker opp innen utgangen av neste uke.

Overenskomsten er også tilgjengelig i PDF-utgave på NFFs Spekter-sider ("Tariffavtaler").

Kontaktperson i NFF: Else Jørgensen, seniorkonsulent, ej@fysio.no.

[26.09.2014]

– Behov for kompetanseløft og opptrappingsplaner

Helsetjenester i kommunene står sentralt i NFFs innspill til Stortinget om statsbudsjettet for 2015. – Kommunene må styrke kompetanseområder og sette inn tiltak som sikrer økt behandlingskapasitet og effektiv rehabilitering og forebygging, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

[23.09.2014] Les mer..

Fysioterapikongressen 2015 – for alle fysioterapeuter

Følger du med på hva Fysioterapikongressen i mars 2015 har å tilby? Programmet inneholder noe for alle fysioterapeuter, og blir oppdatert ukentlig frem til alt innholdet er på plass. Denne uken ble det for eksempel lagt til to nye parallellsesjoner i programmet. Og du kan melde deg på kongressen allerede nå! Vi minner ellers deltakerne om fristen for innsending av abstracts: 1. november.

Kontaktpersoner:

  • Áslaug Skúladóttir, rådgiver, as@fysio.no, tlf. 402 38 662.
  • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.
[19.09.2014]

Slagrammede må få best mulig hjelp til å bevare og gjenvinne bevegelighet og andre funksjoner, uavhengig av bosted.

Les mer..

                                                                         Følg også kongressen på Facebook!

Medlemsfordeler

  • tidsskriftet Fysioterapeuten
  • gunstige forsikringsordninger
  • medlemspris på kurs
  • månedlig nyhetsbrev
  • juridisk bistand i arbeidstvister