Fysio

Ap-representanter foreslår autorisasjon for manuellterapeuter

Enkelte stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet fremmet 16. desember et såkalt Dokument 8-forslag hvor de ber Stortinget om å be regjeringen fremme forslag om at manuellterapeutene autoriseres som helsepersonell etter helsepersonellovens § 48. NFF har gjennomgått forslaget, og ser at forslagsstillerne har utelatt viktig informasjon som må foreligge i en sak som kan føre til en lovendring. 

[19.12.2014] Les mer..

Frie foredrag og nominasjoner til Fysiofondets priser

Vitenskapelig komité hadde fått tilsendt hele 134 abstract da fristen for innsending gikk ut 1. november. Etter det har komiteen jobbet intenst for å plukke ut drøye 60 abstracts til frie foredrag. Disse er fordelt på åtte sesjoner. Disse er:  Barn og unge, Lungefysioterapi og fysioterapi for eldre, Kvinnehelse, Fysioterapitjenesten i kommunene, Rehabilitering, Muskelskjelettplager, Fysisk aktivitet, trening og overvekt og Nominerte til Fondets priser. De frie foredragene er i dag publisert på programmet på www.fysioterapikongressen.no

Vitenskapelig komité for har også vurdert de innkomne abstracts for Fysiofondets tre priser som skal deles ut på Fysioterapikongressen den 6. mars 2015. De har nominert tre kandidater til hver av prisene for beste abstract. Det er lagt vekt på vitenskapelig kvalitet, klinisk relevans og nytenkning.

[19.12.2014] Les mer..

"Forsvar arbeidsmiljøloven" – politisk streik 28. januar!

Sammen med LO og YS oppfordrer Unio sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Streiken vil finne sted onsdag 28. januar klokken 1400 til 1600 under hovedparolen «Forsvar arbeidsmiljøloven».

[18.12.2014] Les mer..

Nye spesialister fra 1. januar 2015

Forbundsstyret i NFF godkjente 58 nye spesialister fra 1. januar 2015 på styrets møte 16. desember 2014. I den forbindelse vil fagseksjonen i NFF få uttrykke hvor imponert NFF er over hvor mange dyktige og engasjerte fysioterapeuter det finnes i Norge. Vi gratulerer alle de nye spesialistene!

[17.12.2014] Les mer..

Lønnsundersøkelsen 2014

De aller fleste ansatte medlemmer i NFFs tariffområder (stat, Spekter, KS, Oslo, Virke, NHO) mottar i dag en invitasjon per e-post til å delta i den årlige, store lønnsundersøkelsen. Undersøkelsen omfatter lønnsdata og annen informasjon om arbeidsforholdet per desember 2014. Andelen medlemmer som deltar i NFFs årlige lønnsundersøkelse, har dessverre gått noe ned de siste årene. Er du blant det store flertallet av NFFs medlemmer som mottar invitasjonen fra oss til å delta, ber vi deg bidra til å snu denne utviklingen ved å delta i undersøkelsen.

Kontaktperson:

[17.12.2014]

Terapiridning – 20 prosents økning i bidraget!

Terapiridning – 20 prosents økning i bidraget!
For første gang på mange år inneholder statsbudsjettet en ekstra bevilgning til terapiridning på 1,8 millioner. – Denne formen for fysioterapi fortjener noe annet enn å være en liten bigeskjeft når den faktisk kan hjelpe pasienter tilbake i arbeidslivet, sier Kari Liavåg, leder av Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for terapiridning. Dette har faggruppen jobbet for i mange år!

[17.12.2014] Les mer..

SAK overtar vurdering av A8-takstrettighet

Fra 1. januar 2015 overtar Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) ansvaret for å vurdere søknader om rett til å utløse takst A8 for fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi fra utlandet. Les mer om endringen på SAKs nettsider:

Kontaktperson i NFF:

  • Bente Øfjord, seniorrådgiver, bo@fysio.no, tlf. 482 61 726.
[11.12.2014]

Statsbudsjettet for helse- og omsorgstjenestene vedtatt

Stortinget vedtok i går statsbudsjettet 2015 for helse- og omsorgstjenestene. – Vi ser med glede at flere av områdene som NFF er opptatt av, er omtalt i innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen. Flertallet i komiteen viser til at den totale økte satsingen innenfor rusbehandling, psykisk helse og helsefremmende og forebyggende arbeid i neste års statsbudsjett kan bety mellom 600 og 650 nye fagfolk i kommunene. – Dette må bety flere fysioterapistillinger, mener forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF. 

[09.12.2014] Les mer..

NRK-intervju om manglende fysioterapi på sykehjem

Forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF er intervjuet av NRK om mangelen på fysioterapi for eldre i sykehjem. Bakgrunnen er at KOSTRA-tallene avdekker at hver fjerde kommune gir eldre på sykehjem 0,2 timer fysioterapi eller mindre per uke. NRK trekker spesielt frem Lillehammer kommune, som er blant kommunene i bunnsjiktet, med bare 0,04 timer fysioterapi per beboer per uke. NFFs forbundsleder Fred Hatlebrekke er opprørt: – Det er et latterlig lavt tall. Det er jevngodt med ingenting. De kommunene som holder på slik... Det er rett og slett en hån mot de eldre.

Kontaktperson:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder i NFF, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.
[03.12.2014]

Nye nettsider for hverdagsrehabilitering

Nettsiden www.hverdagsrehabilitering.no ble i dag presentert under den 3. nasjonale erfaringskonferansen om hverdagsrehabilitering – «Å være i endring» – i Trondheim. Hele 257 deltakere med ulik helsefaglig bakgrunn fra hele landet var påmeldt. Utviklingen av nettsidene er et ledd i Prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge sin prosjektplan for 2014, basert på midler fra HOD.

[28.11.2014] Les mer..

Regjeringen ønsker å sette sitt preg på fremtidens primærhelsetjeneste. NFFs innspill skal bidra til de gode løsningene.

Les mer..

                                                                         Følg også kongressen på Facebook!

Medlemsfordeler

  • tidsskriftet Fysioterapeuten
  • gunstige forsikringsordninger
  • medlemspris på kurs
  • månedlig nyhetsbrev
  • juridisk bistand i arbeidstvister