Fysio / AKTUELT / Høringsuttalelser / Lov om rettigheter for og begrensing og kontroll med bruk av tvang m.v.overfor personer med demens

Lov om rettigheter for og begrensing og kontroll med bruk av tvang m.v.overfor personer med demens

Høringssvar til Sosialdepartementet:
Utkast - Lov om rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang m.v. overfor personer med demens

Norsk Fysioterapeutforbund, NFF, takker for tilsendt lovutkast til høring.

Generelt
Hovedformålet med lovforslaget må være å unngå unødig bruk av tvang og andre inngripende tiltak overfor personer som etter en grundig vurdering har fått diagnosen demenssykdom. Forslaget må utformes med respekt for den enkeltes psykiske og fysiske integritet og, så langt det er mulig, med tjenestemottakers rett til selvbestemmelse. Lovforslaget må imidlertid gi rettslig grunnlag for nødvendige pleie- og omsorgstiltak og tjenester til demente selv om de ikke samtykker. Begrepet ”tvang ” må defineres.

På de fleste steder i Norge i dag er det stor mangel på tilrettelagte boliger med heldøgns bemanning og dagsenterplasser for personer med demens. Kognitiv svikt, døgnvillhet, desorientering, manglende evne til egenomsorg og innsikt i egne situasjon skaper angst og vanskelige situasjoner – til dels farlige – for personer med demens, pårørende og tjenesteytere. Det beste tiltak for å minimalisere bruk av tvang vil være å tilby demente trygge forhold, omgitt av et tilstrekkelig antall kompetente pleie- og omsorgsarbeidere. Behovet for gode tilbud øker. Uten vekst i ulike botilbud og egnet og nok personell til å betjene disse bomulighetene, er det fare for at bruk av tvang og overgrep vil øke.
NFF mener at det er på sin plass å lovregulere bruk av tvang. I lovforslaget fremheves det at tvangstiltak må være faglig og etisk forsvarlig, men en lov løser ikke de vanskelige etiske dilemmaene. Forbundet mener likevel at det er nødvendig med et regelverk. Lovforslaget har allerede stimulert til en viktig diskusjon, og vi håper at den bidrar til større bevissthet og engasjement om hva slags eldreomsorg vi skal ha i Norge.

Lovforslaget gjelder ikke bruk av tvang knyttet til helsehjelp, og NFF ser frem til at også disse tjenestene blir omfattet av et regelverk.

Andre kommentarer
Pkt. 1.3.5 Tidsavgrenset virketid?
Ettersom departementet er kommet til at de foreslåtte reglene ikke bør gis tidsbegrenset varighet, mener NFF at det er nødvendig med etterkontroll og evaluering etter en gitt tid.

Pkt. 1.3.6 Felles regler for helse- og sosialtjenester
Det må tas hensyn til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, og lovforslaget må ses i sammenheng med pasientrettighetsloven og helsepersonell-loven. Lovforslaget må legge større likhet i tjenestetilbudet til grunn når det gjelder kommunenes organisering av tiltak og hjelp til personer med demens.

Pkt. 1.3.7 Avgrensning av forslaget og behovet for videre utredning
Lovforslaget omfatter ikke bruk av tvang når det gjelder behandling og medisinsk rehabilitering. Dersom en person med demens ikke forstår konsekvensene av å si nei til tilbud om nødvendig helsehjelp, blir det igjen et etisk dilemma om behandleren skal respektere personens vilje. NFF mener derfor at det haster med å utvikle et regelverk som gjelder helsehjelp, og det er viktig at dette samordnes med pleie og omsorg. Tverrfaglige tilnærminger er helt nødvendige innen dette arbeidsområdet.

Pkt. 1.4.5 Andre tiltak for å begrense bruken av tvang og høyne kvaliteten i tjenestetilbudet til demente
Ikke bare regelverk, men også god kunnskap om demente, positive holdninger til gamle generelt og demente spesielt, tilrettelegging av godt arbeidsmiljø og funksjonelle arbeidsmetoder tilpasset den dementes behov, er sentrale forhold det må satses på å utvikle for å redusere bruk av tvang og øke kvaliteten i tilbudene.

Pkt. 2.3.1.1 Diagnosekriteriet
NFF mener det er særdeles viktig at saksbehandlingen som skal foregå forut for tiltak etter kapittel 3 i lovforslaget følges før det treffes vedtak. Legen som undersøker den demente, må være kompetent innen demensdiagnostisering slik at man kan stole på at demenstilstanden er korrekt diagnostisert.

Pkt. 2.3.3 Hvilke tjenester forslaget omfatter
NFF støtter prinsippet som er lagt til grunn i lovforslaget om at reglene skal gjelde tjenestene, og ikke den dementes aktuelle bosituasjon. Dette burde sikre tilnærmet like tjenestetilbud uansett bosituasjon, geografisk tilhørighet og kommunens organisering.
Bruk av skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner, beskyttelsestiltak, omsorgstiltak og tekniske varslingsinnretninger må tilpasses den enkeltes behov. ”Brukerens behov må stå i sentrum, ikke hensynet til kommunens økonomi”, er en viktig og nødvendig presisering som ofte ikke blir etterlevet.
Kravet til faglig og etisk forsvarlighet skal ikke kunne fravikes med bakgrunn i kommunens økonomi.

Pkt. 2.4.2 Pårørendes rolle i omsorgen for personer med demens
Demens er en ”familiesykdom”. Alt som berører den demente, angår også de pårørende. Pårørendes rolle må derfor komme tydelig frem, og regler om informasjon til nærmeste pårørende må presiseres og formuleres klart.

Pkt. 2.5.2 Faglig og etisk forsvarlighet
Bruk av tiltak og metoder som den demente motsetter seg, må være etisk og moralsk forsvarlig og benyttes i minst mulig grad. Dette forutsetter at tjenesteyter har nødvendige kunnskaper og kompetanse samt tid til disposisjon. Dersom det er behov for spesialisthelsetjenestens bistand ved forberedelser og gjennomføring av tiltak, må det klargjøres hva kommunen forventer og spesialisthelsetjenesten må spesifisere sitt ansvar og faglige bidrag.
Gode samarbeidsrutiner mellom de to nivåene må etableres for å sikre demente egnete tilbud.

Pkt. 2.9.3 Arenaspørsmålet
I lover og forskrifter stilles det få krav til sykehjem. NFF støtter at man i det foreliggende lovforslaget har valgt å knytte reglene til kvaliteten på tjenestene, uavhengig av hvor tjenestene gis. Det er viktig at utsagnet om å utarbeide forskrifter ”om krav til tjenestetilbudet i boliger for personer med behov for heldøgns tjenester” følges opp.

Konklusjon
NFF er enig i at det vedtas lovregulering for bruk av tvang overfor personer med demens. Målsettingen må være å ivareta den demente og unngå unødig bruk av tvang. Det er en forutsetning at det har vært foretatt en grundig og korrekt diagnostisering. Loven må utformes med respekt for den enkeltes psykiske og fysiske integritet og, så langt det er mulig, med tjenestemottakers rett til selvbestemmelse. Lovforslaget må imidlertid gi rettslig grunnlag for nødvendige pleie- og omsorgstiltak og –tjenester til demente selv om de ikke samtykker.
Det er viktig at loven ikke består av papirbestemmelser som gjør hverdagen enda vanskeligere for dem som arbeider med demente og at store ressurser anvendes for å håndheve og kontrollere loven snarere enn å øke bemanningen og styrke kunnskap og kompetanse hos tjenesteyterne.
NFF ser frem til et regelverk som gjelder bruk av tvang i relasjon til helsehjelp.

Tillegg til høringssvar:
Utkast – Lov om rettigheter for og begrensing og kontroll med bruk av tvang m.v.overfor personer med demens

Norsk Fysioterapeutforbund, NFF, viser til brev datert 28. august der det informeres om forlenget høringsfrist for ovennevnte lovutkast.
NFF har følgende tilleggskommentarer der vi konkretiserer enkelte av de forhold vi påpekte i vårt tidligere høringssvar:

  • Tvang kan være bruk av redskap som hindrer bevegelsesfrihet, overvåking med elektroniske redskaper eller tilsetning av medisiner i mat og drikke. Alle andre
  • løsninger skal være prøvet før man bruker regulert tvang.
  • Pasientatferd som skaper problemer er ofte en følge av personellets tilbud og væremåte. Tilbudet til pasientene kan være så utilstrekkelig at pasientens atferd fører til at tvangstiltak må brukes. Pasientens egentlige rettssikkerhet ligger hos den enkelte person som utfører tjenestene.
  • Når det gjelder informert samtykke, er det viktig å ta hensyn til personlige forutsetninger for å kunne gi og forstå følgene av samtykket.
  • Lovbestemmelser kan føre til ansvarsfraskrivelse fra personellets side og må derfor være tydelige.
  • Loven må ha bestemmelser om sanksjoner, rettssikkerhetskrav og integritet.
  • En lov som skal påvirke og regulere tvangsbruk, må følges opp i form av personellressurser som koster penger.
  • Den endelige loven må ferdigstilles etter en lang og grundig prosess der det er blitt tatt hensyn til synspunkter og meninger fra pasienter, pårørende og personell.