Fysio / AKTUELT / Nyheter / Ny helse- og omsorgstjenestelov og ansatte fysioterapeuter

Ny helse- og omsorgstjenestelov og ansatte fysioterapeuter

Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester trer i kraft fra 1. januar 2012. NFF har gjennomgått den nye loven og dens forarbeider, og kan konstatere at reglene for ansatte fysioterapeuter med ny lov i hovedsak blir som i dag. Nedenfor oppsummerer vi i noen hovedpunkter hva dette innebærer.

  • Som tidligere skal kommunen fortsatt ha tilbud om fysioterapitjenester. Den nye loven innebærer i all hovedsak en videreføring av gjeldende rett, herunder det som tidligere har vært gjeldende for fysioterapi.
  • Som tidligere skal det fortsatt ikke treffes vedtak om fysioterapitjenester.
  • Som tidligere anses fortsatt ikke konsultasjoner, diagnostisering, behandling og henvisninger som enkeltvedtak. Reglene om enkeltvedtak gjelder ikke disse handlinger. Det fremgår av forarbeidene at lovendringene ikke vil omfatte den overveiende del av beslutninger som fattes i helsetjenesten.
  • Av forarbeidene fremgår det at reglene om enkeltvedtak bør gjelde ved tildeling av tjenester etter den nye loven § 3-2 første ledd nr 6 bokstavene a–d, i tillegg til avgjørelser etter §§ 3-6 og 3-8. De tilfeller som ny helse- og omsorgstjenestelov nå sier er å anse som vedtak, er typiske tjenester som tildeles utenfor den kliniske virksomheten, enten via en egen enhet eller et tildelingskontor i kommunen. Reglene om enkeltvedtak i ny lov skal gjelde for tjenester som i dag er regulert i sosialtjenesteloven, helsetjenester i hjemmet og plass i institusjon. Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven er tilpasset tradisjonell forvaltningsvirksomhet, ikke avgjørelser som treffes av helsepersonell i operativ/klinisk virksomhet.
  • Kommunale vedtak om fysioterapi kan fortsatt ikke overstyre henvisninger fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Henvisninger fra disse er fortsatt overordnet kommunale føringer.
  • Den nye helse- og omsorgstjenesteloven medfører ingen endringer i gjeldende fastlønnsforskrift.

Eventuelle spørsmål om ansatte fysioterapeuter og ny helse- og omsorgstjenestelov kan rettes til advokatfullmektig Thea Wessel Jørgensen eller advokat Else-Margrethe Husby i NFFs sekretariat.