Fysio / FAG / Spesialistordningen / Ny ordning / Spesialitetene / Spesialist i kvinnehelse

Spesialist i kvinnehelse

En spesialist i kvinnehelse har inngående kunnskap om helseutfordringer hos kvinner knyttet til livsløpet i fertil, menopausal, postmenopausal alder, som grunnlag for å undersøke, vurdere og gjennomføre tilpassede behandlings/ treningstilbud, rehabiliterende, helsefremmende og forebyggende tiltak på individ- og gruppenivå.

For å bli spesialist må du ha en masterutdanning, enten fysioterapifaglig eller helsefaglig. I tillegg må du ha to års praksis i spesialistfeltet, tatt på hvilket som helst tidspunkt etter autorisasjon, samt ett eller to års veiledet praksis i spesialistfeltet, tatt etter masterutdanning, og et 24 timers nettbasert kurs i veiledning. Gjennom dette skal du dokumentere at du har nådd kompetansemålene for spesialiteten. For nærmere beskrivelse må du lese hele teksten under.

Beskrivelse av kompetansemål:

En spesialist i kvinnehelse:

 • Har inngående kunnskap om helseutfordringer knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid, om sykdom og lidelser knyttet til kvinnelig anatomi og postkirurgiske følgetilstander, og om lidelser med økt forekomst hos kvinner.
 • Har inngående kunnskap om bekkenbunnens og bekkenets oppbygning og funksjon, undersøkelsesmetoder og behandlingsmetoder.
 • Har dybdekompetanse i å undersøke og behandle bekkenløsning, rygg- og bekkenrelaterte plager, dysfunksjon i bekkenbunn og inkontinens, individuelt og i grupper som styrker kvinners mestringsopplevelse og mobiliserer egne ressurser. 
 • Kan vurdere relevans og gyldighet av aktuelle tester og undersøkelser, og kan bruke disse til å dokumentere endring.
 • Har dybdekunnskap om tilpasning av treningstilbud og forebyggende tiltak på individ- og gruppenivå som reduserer risiko for å utvikle kvinnerelaterte lidelser, og som bidrar til å lindre plagene og bedre funksjon.
 • Kan utarbeide og følge opp individuelle planer med utgangspunkt i pasientens behov og situasjon i samarbeid med aktuelle faggrupper og har kunnskap i samarbeidsrutiner og kan dokumentere behov og prioriteringer av helsetilbud mellom de tjenestenivåene som er aktuelle.

Samarbeid og veiledning

 • Har kunnskap om kommunikasjon og kompetanse i å veilede pasienter og pårørende.
 • Kan undervise, veilede og informere kvinner, fysioterapeuter, studenter og samarbeidspartnere om helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tiltak mht kvinnerelaterte plager.

Fagutvikling

 • Kan innhente ny forskningskunnskap innen fagfeltet kvinnehelse og systematisere egne – og brukernes erfaringer som grunnlag for å utvikle egen fagutøvelse
 • Kan formulere faglige problemstillinger og bidra til evaluering og nytenkning innen fagfeltet kvinnehelse

 Beskrivelse av krav til praksis

Det kreves 3-4 år praksis innenfor spesialistområdet, hvorav 1-2 år skal være veiledet (avhengig av type mastergrad). For utdypet beskrivelse av veiledet praksis, se veiledningsheftet:”Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning”. Utover de generelle kravene, gjelder følgende for spesialist i kvinnehelse:

Praksissted og hospitering

Godkjent spesialistpraksis kan gjennomføres i:

 •  spesialisthelsetjenesten innenfor gynekologi og obstetrikk,  og/eller 
 •  primærhelsetjenesten (privat praksis, kommunefysioterapi, rehabiliteringsinstitusjon og lignende)

Dersom spesialistpraksisen er i spesialisthelsetjenesten og dekker fagområdene bekkenrelaterte plager, inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunnen, kan all praksis skje der. Hvis disse fagområdene ikke dekkes i praksis i spesialisttjenesten eller man har sitt daglige virke i primærhelsetjenesten, må det i tillegg gjennomføres hospitering i spesialisthelsetjenesten innen disse fagområdene:

Alt II a: minimum 2 uker

Alt II b: minimum 4 uker

Det er pr i dag (desember 2011) kompetansesentre innen kvinnehelse/bekken/bekkenbunn flere steder i landet (Tromsø, Trondheim, Oslo), i tillegg til kvinneklinikker ved de store regionale sykehusene. Disse vil tilfredsstille kravene til fagområdene bekkenrelaterte plager, inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunnen.

Tellende spesialpraksis skal inkludere erfaring med:

Individuell behandling av pasienter med: 

 • Rygg- og bekkenrelaterte plager
 • Inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunnen
 • Fødselsforberedende kurs
 • Gruppebehandling med fokus på trening og fysisk aktivitet under svangerskap og i barseltid

Veiledning

Veiledningen kan gjennomføres både individuelt og i gruppe, der kravet er at minimum 2/3 skal være individuell veiledning. For alternativ II a betyr det minimum 20 timer (av 30 t) individuell veiledning, for alternativ II b 40 timer (av 60 t).

Kurs:

Det anbefales at man deltar på kurs som er aktuelle for behandling av pasienter innen fagfeltet kvinnehelse. Spesielt anbefales NFFs kurs: Bekkenrelaterte plager, trinn I og II, Dysfunksjon i bekkenbunn og inkontinens og Svangerskap og barseltid. Disse vil være viktige for å nå noen av kompetansemålene i spesialistområdet.

I tillegg er det et krav om å gjennomføre et 24 timers nettbasert veiledningskurs - planlagt oppstart vår 2013